Spring naar de inhoud

Architecten

Gebotec bvba kan de studie van de technische uitrustingen van gebouwen verzorgen in onderaanneming van het architectenbureau of als partner in het bouwteam rechtstreeks onder de bouwheer/opdrachtgever.
Een klassiek verloop van een studieproject is :

 

Conceptfase

Via een eerste verkennend gesprek kan er toegelicht worden welke uitgangspunten er zijn en kan het ambitieniveau worden besproken. In samenspraak met de architect, bouwheer en EPB verslaggever kunnen randvoorwaarden afgetoetst worden. Gebotec zal conceptuele voorstellen formuleren en bespreken, aangevuld met eventueel ruwe ramingen. Er zal een voorontwerp opgemaakt worden waardoor de bouwkundige implicaties afgetoetst worden.

Ontwerpfase

Na goedkeuring van het voorontwerp door partijen, zal dit verder uitgewerkt worden tot een ontwerp en prijsvraagdossier (aanbestedingsdossier). Dit bestaat in basis uit een lastenboek, meetstaat en plannen. In deze fase kan een redelijke correct richtinggevende raming opgemaakt worden.

Aanbestedingsfase

Met het prijsvraagdossier kan de markt opgegaan worden. Gebotec kan helpen met prijstechnisch nazicht van de ontvangen offertes.

Uitvoeringsfase

Gebotec kan controle uitoefenen op de uitvoering van het ontwerp en (indien gewenst) werfvergaderingen bijwonen. Nazicht van de uitvoeringsdocumenten (technische fiches, uitvoeringsplannen,..) van de uitvoerders kan voorzien worden. Tenslotte kan er een begeleiding van de voorlopige oplevering worden uitgevoerd, waarbij Gebotec het nodige advies levert. Controle van de vorderingstaten kan uiteraard ook indien gewenst. Gebotec heeft voldoende ervaring met zeer uiteenlopende architectenbureaus (van kleine tot grote schaal bureaus)

Enkele referenties kan u terugvinden via deze link